Zásady převodu práv k nemovitostem Z a DO majetku obce

ZÁSADY PŘEVODU PRÁV K NEMOVITOSTEM Z A DO MAJETKU OBCE

 1. Obec hospodaří s nemovitým majetkem v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění (dále jen zákon).
 2. Žádost o převod práv k nemovitosti z majetku obce posoudí rada obce V případě převodu práv k nemovitosti (prodejem, směnou, rozdělením, darem, zabřemeněním, pronájmem, zapůjčením apod.), tento záměr obec zveřejní na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů, aby se k němu mohli případní další zájemci vyjádřit a předložit své nabídky (§ 39 odst. 1 zákona).
 3. Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je za obdobný majetek v daném místě a čase obvyklá. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna (§ 39 odst. 2 zákona).  Jde zejména o tyto případy, kdy zastupitelstvo obce (ZO) odsouhlasí cenu
 1. nižší: pozemky a jejich části řadu let v dobré víře připlocené nebo méně hospodářsky využitelné nebo nepřístupné nebo jinak pro obec nevyužitelné, do budoucna spíše přítěží
 2. vyšší: pozemky a jejich části s komerční využitelností nebo pro zbudování stavby zcela nové nebo umístěné v centru obce, případně jiné pro budoucí využití výhodné lokalitě.
 3. převod práv ke stavbám ZO cenu odsouhlasí dle znaleckého posudku stanovenou jako v místě a čase obvyklou, vypočtenou soudním znalcem v oboru ekonomika – ceny a odhady staveb.
 1. Po uplynutí lhůty dle bodu 2. těchto zásad ZO rozhodne (schválí nebo neschválí) o žádaném převodu práv k nemovitostem z majetku obce a ve prospěch které osoby. ZPO rovněž rozhoduje o nabytí nemovitostí (darem, kopí, apod.) do majetku obce (§ 85 písm. a) zákona).
 2. V případě, že předmětem žádaného převodu práv k nemovitostem se jedná pouze o část pozemku, žadatel (případně vítězný žadatel) předloží ZO před rozhodnutím dle bodu 4 těchto zásad geometrický plán. Jeho vyhotovení předchází měřické práce v terénu, jejichž rozsah (velikost a tvar oddělovaného dílu parcely) na místě samém odsouhlasí pověřený pracovník obce. Na tuto skutečnost žadatel oprávněného geodeta ve vlastním zájmu upozorní.
 3. Veškeré náklady spojené s převodem práv k nemovitostem ponese (hradí) žadatel o převod práva k nemovitostem z majetku obce. Jedná se o příp. zajištění nabývacích listin, údajů katastru nemovitostí, vyhotovení geometrického plán, zajištění stanovisek či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a samosprávy, sepis řádné smlouvy v souladu s příslušnými zákonnými předpisy ke vkladu práv do katastru nemovitostí, vyplnění předepsaného formuláře návrhu na vklad, o úhradu nezbytných poplatků a úhradu nezbytného znaleckého posudku.
 4. V případě, že žadatelem převodu práv k nemovitostem do majetku obce je obec nebo tato práva obec nabývá darem, veškeré výše uvedené náklady spojené s převodem práv k nemovitostem ponese obec.
 5. Veškeré náklady spojené s úhradou daně z převodu práv k nemovitostem se řídí zákonem č. 357/1992 Sb. v platném znění (např. že daň z převodu nem. přiznává a hradí nabyvatel).
 6. Účinnost zásad prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví obce ze dne 27.6.2013 zaniká.

Tyto zásady schválilo Zastupitelstvo obce Skuhrov nad Bělou dne 27.3.2017:

 

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.skuhrov.cz 18. 3. 2018, 10:46