Povinně zveřejňované informace

/soubory/Licencni_smlouva_-_VZOR.pdfInformace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název

Obec Skuhrov nad Bělou

2. Důvod a způsob založení

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Obecní úřad

Starosta:         Milan Bárta                        494 568 144

Místostarosta:Bc. Vladimír Bukovský         494 598 144 

 

Zastupitelstvo

Milan Bárta

Ing. Miroslav Bartoš

Bc. Vladimír Bukovský

Iva Hanušová

Milan Hradecký

Mgr. Oldřich Málek

Miloš Kováříček

Petr Pišl

Ing. Pavel Rýznar

Martin Šabata

Miroslava Šabatová

Josef Šefl

Eva Špringrová

Stanislava Velclová

Rudolf Zounar

  

 

Rada

 

 

Milan Bárta

Bc. Vladimír Bukovský

Ing. Pavel Rýznar

Mgr. Oldřich Málek

Miloš Kováříček

 

Finanční výbor

Ing. Miroslav Bartoš – předseda

Ing. Pavel Rýznar, Rudolf Zounar, Ing. Zuzana Hanušová, Mgr. Jaromír Chocholouš - členové

 

Kontrolní výbor

Martin Šabata - předseda

Iva Hanušová, Miloš Kováříček, Petr Pišl, Josef Šefl - členové

 

Kulturní a sportovní komise

Eva Špringrová – předseda

Milan Hradecký, Miroslava Šabatová, Zdeněk Jakubec, Mgr. Jiří Nedomlel – členové

 

Sociální komise

Stanislava Velclová – předseda

Martin Šabata, Jana Kouřímová, Ludmila Popová, Dagmar Nosková – členové

 

Příspěvkové organizace

Základní škola a mateřská škola Skuhrov nad Bělou č.p. 71, 517 03  Skuhrov nad Bělou

 

4. Kontaktní spojení

 4.1. Kontaktní poštovní adresa

Skuhrov nad Bělou 84

517 03  Skuhrov nad Bělou

 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Skuhrov nad Bělou 84

517 03  Skuhrov nad Bělou

 

4.3. Provozní a Úřední hodiny (Podatelna, pokladna, Czech Point, ověřování)         

 

 

Pondělí

8.00 - 12.00       12.30 - 17.00

Úterý

8.00 - 12.00       12.30 - 16.00

Středa

8.00 - 12.00       12.30 - 17.00

Čtvrtek

8.00 - 12.00       12.30 - 16.00

Pátek

8.00 - 12.00       12.30 - 14.00

 

 

4.4. Telefonní čísla

 

Starosta:        Milan Bárta                            494 568 144

Místostarosta:Bc. Vladimír Bukovský             494 598 144 

 

Kancelář:       Dana Bártová (účetní)            775 445 485

                        Ludmila Popová                   728 541 619/494 598 144 (jen úřední hodiny)

                        Kateřina Pohlová                 775 763 644

 

4.5. Čísla faxu

Fax není využíván.

 4.6. Adresa internetové stránky

www.skuhrov.cz

 

4.7. Adresa e-podatelny

epodatelna@skuhrov.cz

 

4.8. Další elektronické adresy

barta@skuhrov.cz  - starosta

skuhrov@gmail.com - místostarosta

 

4.9. Datová schránka 

mxxa55d

 

5. Bankovní spojení

1243434369/0800          (Česká spořitelna, a.s.)

v hotovosti – v kanceláři obecního úřadu

 

6. IČ

00275387

 

7. DIČ

CZ00275387

 

 8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Naleznetewww.skuhrov.cz/obecni úřad/úřední deska

 

8.2. Rozpočet 

Rozpočet, roupočtové opatření naleznetewww.skuhrov.cz/obecní úřad/rozpočet

Závěrečný účet naleznete - www.skuhrov.cz/úřední deska/

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

·         ústně – v kanceláři úřadu

·         písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu

 

Obecní úřad Skuhrov nad Bělou

517 03  Skuhrov nad Bělou 84

 

 Úřední hodiny

Pondělí

8.00 - 12.00       12.30 - 17.00

Úterý

8.00 - 12.00       12.30 - 16.00

Středa

8.00 - 12.00       12.30 - 17.00

Čtvrtek

8.00 - 12.00       12.30 - 16.00

Pátek

8.00 - 12.00       12.30 - 14.00

 

     

 

           

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

 Lhůty

Termíny

Kdo může o informaci požádat

 

Kdo informaci poskytne

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

Další omezení práva na informace

1)   se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,

2)   jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo

3)   jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

 

1)   jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

2)   ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo

3)   by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

 

 

1)   probíhajícím trestním řízení,

2)   rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,

3)   plnění úkolů zpravodajských služeb¨

4)   přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

5)   činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

 

1)   provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,

2)   škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,

3)   knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,

4)   Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo

5)   kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

 

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

a)      brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b)      v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c)      v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

  1.  se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.

 

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

Komu se odvolání posílá

Kdo o odvolání rozhodne

 

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. naleznete – www.skuhrov.cz/obecní úřad/poskytnuté informace podle zákon ač. 106/1999 Sb.

 

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna

 

11. Opravné prostředky

 

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 

Stížnost

  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

 

12. Formuláře

Naleznete: www.skuhrov.cz/obecní úřad/tiskopisy ke stažení

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

Obec Skuhrov nad Bělou nespravuje žádné specifické popisy postupů.

Pro běžné životní postupy lze využít příslušnou sekci na portálu https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/.

 

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 

14.2. Vydané právní předpisy

Obec Skuhrov nad Bělou vydává mj. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

 

Vyhlášky obce Skuhrov nad Bělou naleznete: www.skuhrov.cz/obecní úřad/ vyhlášky obce

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací 

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad za poskytnuté informace -  připravujeme

CzechPoint 

 

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

vzor

 

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Skuhrov nad Bělou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Naleznete: www.skuhrov.cz/obecní úřad/poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.skuhrov.cz 17. 3. 2018, 05:37