| Domů |       | Napište nám | Vyhledej | Mapa webu | Aktualizace |
   
       
 
 
Zásady převodu práv k nemovitostem Z a DO majetku obce Tisk článku  

 
 

ZÁSADY PŘEVODU PRÁV K NEMOVITOSTEM Z A DO MAJETKU OBCE

 1. Obec hospodaří s nemovitým majetkem v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění (dále jen zákon).
 2. Žádost o převod práv k nemovitosti z majetku obce posoudí rada obce V případě převodu práv k nemovitosti (prodejem, směnou, rozdělením, darem, zabřemeněním, pronájmem, zapůjčením apod.), tento záměr obec zveřejní na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů, aby se k němu mohli případní další zájemci vyjádřit a předložit své nabídky (§ 39 odst. 1 zákona).
 3. Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je za obdobný majetek v daném místě a čase obvyklá. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna (§ 39 odst. 2 zákona).  Jde zejména o tyto případy, kdy zastupitelstvo obce (ZO) odsouhlasí cenu
 1. nižší: pozemky a jejich části řadu let v dobré víře připlocené nebo méně hospodářsky využitelné nebo nepřístupné nebo jinak pro obec nevyužitelné, do budoucna spíše přítěží
 2. vyšší: pozemky a jejich části s komerční využitelností nebo pro zbudování stavby zcela nové nebo umístěné v centru obce, případně jiné pro budoucí využití výhodné lokalitě.
 3. převod práv ke stavbám ZO cenu odsouhlasí dle znaleckého posudku stanovenou jako v místě a čase obvyklou, vypočtenou soudním znalcem v oboru ekonomika – ceny a odhady staveb.
 1. Po uplynutí lhůty dle bodu 2. těchto zásad ZO rozhodne (schválí nebo neschválí) o žádaném převodu práv k nemovitostem z majetku obce a ve prospěch které osoby. ZPO rovněž rozhoduje o nabytí nemovitostí (darem, kopí, apod.) do majetku obce (§ 85 písm. a) zákona).
 2. V případě, že předmětem žádaného převodu práv k nemovitostem se jedná pouze o část pozemku, žadatel (případně vítězný žadatel) předloží ZO před rozhodnutím dle bodu 4 těchto zásad geometrický plán. Jeho vyhotovení předchází měřické práce v terénu, jejichž rozsah (velikost a tvar oddělovaného dílu parcely) na místě samém odsouhlasí pověřený pracovník obce. Na tuto skutečnost žadatel oprávněného geodeta ve vlastním zájmu upozorní.
 3. Veškeré náklady spojené s převodem práv k nemovitostem ponese (hradí) žadatel o převod práva k nemovitostem z majetku obce. Jedná se o příp. zajištění nabývacích listin, údajů katastru nemovitostí, vyhotovení geometrického plán, zajištění stanovisek či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a samosprávy, sepis řádné smlouvy v souladu s příslušnými zákonnými předpisy ke vkladu práv do katastru nemovitostí, vyplnění předepsaného formuláře návrhu na vklad, o úhradu nezbytných poplatků a úhradu nezbytného znaleckého posudku.
 4. V případě, že žadatelem převodu práv k nemovitostem do majetku obce je obec nebo tato práva obec nabývá darem, veškeré výše uvedené náklady spojené s převodem práv k nemovitostem ponese obec.
 5. Veškeré náklady spojené s úhradou daně z převodu práv k nemovitostem se řídí zákonem č. 357/1992 Sb. v platném znění (např. že daň z převodu nem. přiznává a hradí nabyvatel).
 6. Účinnost zásad prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví obce ze dne 27.6.2013 zaniká.

Tyto zásady schválilo Zastupitelstvo obce Skuhrov nad Bělou dne 27.3.2017:

 

 

 

10.12.2017
Obec Skuhrov nad Bělou pořádá dne 10.12.2017 zájezd \\\"Vánoce na Veselém kopci\\\". Bližší informace na OÚ.

26.11.2017
Obec Skuhrov nad Bělou srdečně zve občany na Vánoční jarmark dne 26.11.2017 od 13.00 hodin ve Společenském centru.

07.11.2017
Srdečně zveme občany na \\\\\\\"Setkání s biotronikou\\\\\\\" dne 7.11.2017 od 17.00 hodin v Restauraci Národ


odkazy
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
 
   
© www.skuhrov.cz a TH SOFT 2017  
 
created by Jiří Trojan 12/2009