| Domů |       | Napište nám | Vyhledej | Mapa webu | Aktualizace |
   
       
 
 
Zásady převodu práv k nemovitostem Z a DO majetku obce Tisk článku  

 
 

ZÁSADY PŘEVODU PRÁV K NEMOVITOSTEM Z A DO MAJETKU OBCE

 1. Obec hospodaří s nemovitým majetkem v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění (dále jen zákon).
 2. Žádost o převod práv k nemovitosti z majetku obce posoudí rada obce V případě převodu práv k nemovitosti (prodejem, směnou, rozdělením, darem, zabřemeněním, pronájmem, zapůjčením apod.), tento záměr obec zveřejní na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů, aby se k němu mohli případní další zájemci vyjádřit a předložit své nabídky (§ 39 odst. 1 zákona).
 3. Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je za obdobný majetek v daném místě a čase obvyklá. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna (§ 39 odst. 2 zákona).  Jde zejména o tyto případy, kdy zastupitelstvo obce (ZO) odsouhlasí cenu
 1. nižší: pozemky a jejich části řadu let v dobré víře připlocené nebo méně hospodářsky využitelné nebo nepřístupné nebo jinak pro obec nevyužitelné, do budoucna spíše přítěží
 2. vyšší: pozemky a jejich části s komerční využitelností nebo pro zbudování stavby zcela nové nebo umístěné v centru obce, případně jiné pro budoucí využití výhodné lokalitě.
 3. převod práv ke stavbám ZO cenu odsouhlasí dle znaleckého posudku stanovenou jako v místě a čase obvyklou, vypočtenou soudním znalcem v oboru ekonomika – ceny a odhady staveb.
 1. Po uplynutí lhůty dle bodu 2. těchto zásad ZO rozhodne (schválí nebo neschválí) o žádaném převodu práv k nemovitostem z majetku obce a ve prospěch které osoby. ZPO rovněž rozhoduje o nabytí nemovitostí (darem, kopí, apod.) do majetku obce (§ 85 písm. a) zákona).
 2. V případě, že předmětem žádaného převodu práv k nemovitostem se jedná pouze o část pozemku, žadatel (případně vítězný žadatel) předloží ZO před rozhodnutím dle bodu 4 těchto zásad geometrický plán. Jeho vyhotovení předchází měřické práce v terénu, jejichž rozsah (velikost a tvar oddělovaného dílu parcely) na místě samém odsouhlasí pověřený pracovník obce. Na tuto skutečnost žadatel oprávněného geodeta ve vlastním zájmu upozorní.
 3. Veškeré náklady spojené s převodem práv k nemovitostem ponese (hradí) žadatel o převod práva k nemovitostem z majetku obce. Jedná se o příp. zajištění nabývacích listin, údajů katastru nemovitostí, vyhotovení geometrického plán, zajištění stanovisek či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a samosprávy, sepis řádné smlouvy v souladu s příslušnými zákonnými předpisy ke vkladu práv do katastru nemovitostí, vyplnění předepsaného formuláře návrhu na vklad, o úhradu nezbytných poplatků a úhradu nezbytného znaleckého posudku.
 4. V případě, že žadatelem převodu práv k nemovitostem do majetku obce je obec nebo tato práva obec nabývá darem, veškeré výše uvedené náklady spojené s převodem práv k nemovitostem ponese obec.
 5. Veškeré náklady spojené s úhradou daně z převodu práv k nemovitostem se řídí zákonem č. 357/1992 Sb. v platném znění (např. že daň z převodu nem. přiznává a hradí nabyvatel).
 6. Účinnost zásad prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví obce ze dne 27.6.2013 zaniká.

Tyto zásady schválilo Zastupitelstvo obce Skuhrov nad Bělou dne 27.3.2017:

 

 

 

30.04.2018
Mimořádné rozšíření úředních hodin - FÚ Dobruška, Kostelec n. O.

30.04.2018
Mimořádné rozšíření úředních hodin FÚ - RK

16.04.2018
Dne 17.3.-22.4.2018 bude probíhat Společná výstava p. Dohnálka, p. Stančíkové Kvasničkové a p. Stančíka na Zámku v Kvasinách. Všichni jsou srdečně zváni.

30.03.2018
UPOZORŇUJEME občany, kteří ještě neuhradili poplatek za svoz odpadů na rok 2018, aby tak učinili. Lhůta pro zaplacení je do 31.3.2018. Dále upozorňujeme, že se platí stočné za období 1.7.-2017-31.12.2017.

25.03.2018
Srdečně zveme občany na tradiční Velikonoční jarmark ve Společenském centru ve Skuhrově n. B. dne 25.3.2018 od 13.00 hodin.

25.03.2018
OZNAMUJEME občanům, že 24.3.2018 proběhne svoz nebezpečného odpadu. Současně bude v letošním roce i sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven ve sběrném dvoře v pátek 23.3.2018 do neděle 25.3.2018. Bližší informace budou včas oznámeny.

13.03.2018
Oznamujeme občanům, že dne 13.3.2018 bude obecní úřad z technických důvodů otevřen od 13.00 - 16.00. Děkujeme za pochopení.

13.03.2018
UPOZORŇUJEME občany, že dne 9.3.2018 bude Česká pošta, s.p. otevřena od 10.00 - 12.30 hodin a dne 13.3.2018 od 8.00 - 11.00 hodin.


odkazy
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
 
   
© www.skuhrov.cz a TH SOFT 2018  
 
created by Jiří Trojan 12/2009